CỰU CHIẾN BINH KHÁNH HÒA: TIẾP BƯỚC HÀO KHÍ 75 NĂM CÁCH MẠNG THÁNG TÁM VÀ QUỐC KHÁNH 2/9

Cách đây 75 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, Nhân dân cả nước đồng loạt vùng dậy, tiến hành tổng khởi nghĩa, giành chính quyền. Từ ngày 14 đến ngày 18/8/1945, cuộc tổng khởi nghĩa nổ ra đạt được thắng lợi ở nông thôn đồng bằng Bắc Bộ, đại bộ phận miền Trung, một phần miền Nam và ở các thị xã: Bắc Giang, Hải Dương, Hà Tĩnh, Hội An, Quảng Nam... Ngày 19/8/1945, khởi nghĩa giành chính quyền thắng lợi ở Hà Nội; ngày 23/8/1945, khởi nghĩa thắng lợi ở Huế và ở Bắc Cạn, Hòa Bình, Hải Phòng, Hà Đông, Quảng Bình, Quảng Trị, Bình Định, Gia Lai, Bạc Liêu…; ngày 25/8/1945, khởi nghĩa thắng lợi ở Sài Gòn - Gia Định, Kon Tum, Sóc Trăng, Vĩnh Long, Trà Vinh, Biên Hòa, Tây Ninh, Bến Tre... ; cũng trong ngày này, ở Côn Đảo, Đảng bộ nhà tù Côn Đảo đã lãnh đạo các chiến sĩ cách mạng bị giam cầm nổi dậy giành chính quyền.

Chỉ trong vòng 15 ngày cuối tháng 8 năm 1945, cuộc tổng khởi nghĩa đã giành thắng lợi hoàn toàn, chính quyền trong cả nước về tay Nhân dân. Ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội) lịch sử, trước cuộc mít tinh của gần một triệu đồng bào, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt Chính phủ Lâm thời trịnh trọng đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, tuyên bố trước quốc dân và thế giới: Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời (nay là: Nước Cộng hòa XHCN Việt Nam).

Cách mạng Tháng Tám là kết quả một quá trình đấu tranh lâu dài, kiên cường, bất khuất của Nhân dân ta dưới sự lãnh đạo sáng suốt, tài tình của Ðảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ðược tôi luyện trong thử thách gian khổ, trong máu lửa đấu tranh; qua các cao trào cách mạng, Ðảng ta đã từng bước trưởng thành, xây dựng và phát triển về tổ chức, gắn bó với lực lượng quần chúng cách mạng, tạo thời cơ và nắm bắt thời cơ, lãnh đạo Nhân dân vùng lên tổng khởi nghĩa giành chính quyền về tay Nhân dân. Thắng lợi vĩ đại của Cách mạng tháng Tám đã lật đổ chế độ thực dân, đế quốc hàng trăm năm; xóa bỏ chế độ phong kiến hàng nghìn năm, thiết lập nền dân chủ cộng hòa, đưa  nước Việt Nam bước vào một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

Cách mạng tháng Tám là kết tinh của tinh thần, ý chí tự lực tự cường, của trí tuệ con người Việt Nam, của truyền thống lịch sử và văn hóa Việt Nam. Thắng lợi của Cách mạng tháng Tám là thắng lợi của Chủ nghĩa Mác - Lênin được vận dụng sáng tạo vào hoàn cảnh Việt Nam, là thắng lợi của tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối cách mạng đúng đắn, đầy sáng tạo của Ðảng ta, gắn độc lập dân tộc với CNXH, gắn sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, là thành quả rực rỡ của sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.

Chiến tranh đã đi qua, nhưng những người trong cuộc hiểu một cách sâu sắc cái giá phải trả để đổi lấy độc lập, tự do và mãi mãi không quên. Để có được thành quả hôm nay, hàng triệu đồng bào, cán bộ, chiến sĩ đã vĩnh viễn nằm sâu trong lòng đất mẹ, hàng ngàn hài cốt liệt sĩ đến nay vẫn chưa quy tìm được; hàng vạn thương binh, bệnh binh, nạn nhân bị phơi nhiễm chất độc da cam Dioxin vẫn ngày đêm âm ĩ nỗi đau cả về thể xác lẫn tinh thần và đời sống một bộ phận gia đình chính sách và CCB còn rất nhiều khó khăn. Chúng ta, những người đang sống và hưởng độc lập tự do càng thấy rõ trách nhiệm của mình, phải chung tay góp sức để cùng chia sẽ khó khăn với đồng bào, đồng chí.

Cùng với quân và dân cả nước, trong tỉnh, CCB Khánh Hòa kỷ niệm 75 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, là dịp để chúng ta càng hiểu rõ giá trị lịch sử, thực tiễn sâu sắc mà Cách mạng tháng Tám đã mang lại nhận thức đầy đủ trách nhiệm của các thế hệ hôm nay và mai sau trong việc vận dụng và phát triển những bài học kinh nghiệm quý giá, những tư tưởng mang tầm thời đại của Cách mạng tháng Tám vào công cuộc đổi mới đất nước, phấn đấu vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN.

Vì vậy, các thế hệ CCB Khánh Hòa nguyện tiếp bước hào khí 75 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, tiếp tục cống hiến với tất cả những gì có thể, để góp phần xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước. Trước hết, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu của Hội là đoàn kết, vận động Cựu chiến binh phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”,“Trung thành - Đoàn kết- Gương mẫu - Đổi mới”, tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ XHCN và khối đại đoàn kết toàn dân tộc; kiên quyết đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên mạng xã hội khi Đại hội Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVIII, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đang đến gần và đấu tranh với bệnh chủ nghĩa cá nhân, công thần, kiêu ngạo của một số CCB có những phát ngôn trái với quan điểm, đường lối của Đảng, Nhà nước đang bị dư luận xã hội phê phán; nêu cao ý chí tự lực tự cường, giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho hội viên; có nhiều mô hình, điển hình về phát triển kinh tế, làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, công tác an sinh xã hội của hội viên. Tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, các chương trình xây dựng và phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh…của các địa phương, nhất là phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”. 

Tổ chức hội các cấp tiếp tục phối hợp chặt chẽ với MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tham gia giải quyết có hiệu quả những khó khăn, vướng mắc của bà con nhân dân; tăng cường tham gia công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới; chủ động phát hiện, đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch, các hành vi tham nhũng, lãng phí, quan liêu, các tiêu cực và tệ nạn xã hội; thực hiện tốt qui chế dân chủ ở cơ sở; góp phần xây dựng tình làng nghĩa xóm, không ngừng tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nâng cao ý thức thực thi pháp luật, phát huy cao độ quyền làm chủ của Nhân dân.

 Bên cạnh đó, Hội CCB ở cơ sở phải thực sự là lực lượng nòng cốt, tích cực trong việc tham gia tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, có nhiều đóng góp với cấp ủy, chính quyền, Nhân dân địa phương trong phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn tại địa bàn; tích cực tham gia giáo dục truyền thống và chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho thế hệ trẻ theo theo phương châm “CCB tuổi càng cao thì tinh thần yêu nước và ý chí cách mạng càng phải cao”…; góp phần xây dựng tỉnh Khánh Hòa giàu, đẹp, văn minh, xứng đáng là chỗ dựa tin cậy của Đảng, chính quyền và Nhân dân tỉnh nhà.

HỒNG SƠN, Trưởng ban Tuyên giáo Hội CCB tỉnh KH.