BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ÐẢNG LÀ BẢO VỆ CƯƠNG LĨNH CHÍNH TRỊ, ĐƯỜNG LỐI CỦA ÐẢNG

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng là bảo vệ Cương lĩnh chính trị, đường lối của Ðảng; bảo vệ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc, đó là nội dung quan trọng xuyên suốt “Về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới", đặt ra yêu cầu đối với mỗi cán bộ, đảng viên, hội viên cựu chiến binh, nhất là các đồng chí đảng viên, cán bộ trung, cao cấp, những Cựu chiến binh đã cống hiến tuổi thanh xuân cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng đất nước, là những người trong cuộc chiến trở về sống trong hòa bình hôm nay, hơn ai hết thấu hiểu cái giá phải trả để giành lại độc lập cho dân tộc; hơn lúc nào hết, khi trở về, được sống trong lòng hậu phương, điều đầu tiên nghĩ đến là quan tâm khối đại đoàn kết toàn dân tộc, kiên quyết đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch trên các trang mạng xã hội và đấu tranh chống bệnh công thần, kiêu ngạo của một vài cựu chiến binh có những phát ngôn trái với quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng trên cơ sở quán triệt sâu sắc, vận dụng đúng đắn, sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn cách mạng Việt Nam. Trong đó, trọng tâm là tiếp tục làm cho toàn Ðảng, toàn dân, toàn quân nhận thức đầy đủ hơn, sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; làm cho chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng, đạo đức, phong cách Bác Hồ thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội, xây dựng văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Để làm được điều đó, tổ chức hội các cấp cần đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị, định hướng tư tưởng; đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong cán bộ, hội viên và các tầng lớp Nhân dân, nhất là đối với thế hệ trẻ, nhằm nâng cao sức đề kháng, khả năng chủ động đấu tranh, phòng, chống những quan điểm sai trái, thù địch. Tiếp tục làm rõ cơ sở lý luận, thực tiễn, hoàn thiện hệ thống lý luận về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội ở nước ta trong tình hình mới.

Tình hình kinh tế, chính trị, an sinh xã hội trong tỉnh, đặc biệt sự phát triển kinh tế và chính trị ổn định của huyện trong những năm qua đã thực sự khởi sắc, chúng ta tin trưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện. từ khi thành lập đến nay đã hơn 12 năm, từng bước trưởng thành về mọi mặt, đó là kinh tế không ngừng phát triển, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội luôn giữ vững, đời sống Nhân dân không ngừng được cải thiện; các chính sách an sinh xã hội luôn được quan tâm; hộ gia đình nghèo luôn giảm, hộ giàu, khá giả trong sản xuất, kinh doanh ngày càng tăng cao. Những kết quả đạt được, thành tựu ấy là sự minh chứng của tinh thần đoàn kết, sức mạnh tổng hợp của quân và dân toàn huyện, khẳng định sự lãnh đạo của BCH Đảng bộ huyện và điều hành của chính quyền các cấp là đúng đắn.

Bên cạnh những thành tựu, kết quả đạt được được dưới sự lãnh đạo của Đảng, một số phần tử đã lợi dụng vấn đề biển đông, và sai phạm của một số cán bộ lãnh đạo các cấp trong thời gian vừa qua, các thế lực thù địch tìm mọi âm mưu, thủ đoạn kích động nhân dân nhằm làm mất ổn định về an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Tình hình trên đã ảnh hưởng đến tư tưởng, đời sống của Nhân dân nói chung, Cựu chiến binh, Cựu quân nhân trong huyện nói riêng.

Trước tình hình trên, đối với cán bộ, hội viên cựu chiến binh xác định rõ vai trò, vị trí của mình, cần tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm, nhận diện bộ mặt thật của các thế lực thù địch trong việc tấn công vào nền tảng tư tưởng của Đảng hiện nay đó là: bao gồm cả những người nghiên cứu lý luận, thực tiễn ở các nước trong cuộc đấu tranh ý thức hệ giữa chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa tư bản, ngay ở các nước Tư bản phát triển thì những nhà hoạt động chính trị thuộc giới cầm quyền có tư tưởng Tư bản theo kiểu truyền thống và các nhà hoạt động chính trị thuộc giới cầm quyền có tư tưởng xã hội chủ nghĩa cũng đấu tranh lẫn nhau, cuộc đấu tranh này không chỉ diễn ra ở dất nước chúng ta mà còn trên phạm vi thế giới. Lực lượng cực đoan người Việt ở nước ngoài luôn lôi kéo, kết hợp với số chống đối, bất mãn ở trong nước lập ra các tổ chức như Việt Tân, Việt Nam phục quốc, v.v…! Một số cán bộ, đảng viên (có những đảng viên đã từng giữ chức vụ trung, cao cấp trong bộ máy, hệ thống chính trị của nước ta, đặc biệt có vị tướng Quân đội, Công an đã về hưu…) suy thoái về tư tưởng chính trị, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, lực lượng này len lỏi, phức tạp, không khó để nhận ra nhưng lại rất khó để đấu tranh; đây là những người phản bội lại quá khứ, phản bội lại lý tưởng, và nguyên nhân của sự phản bội đó đôi khi lại bắt nguồn từ sự bất mãn, không đồng ý một số vấn đề cụ thể trong chính sách, ứng xử của những cơ quan, đơn vị, địa phương nơi người đó công tác, sinh sống.

Tích cực truyên truyền cho cán bộ, hội viên và Nhân dân hiểu rõ bản chất, âm mưu, thủ đoạn, nội dung và phương thức chống phá chủ yếu của các thế lực thù địch, đó là: Nhằm phủ định chủ nghĩa Mác – Lênin; phủ nhận tư tưởng Hồ Chí Minh; chống phá quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng Cộng sản Việt Nam, chính sách, pháp luật của Nhà nước trên tất cả các lĩnh vực; phủ nhận những thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử mà chúng ta đã hy sinh cả xương, máu để đạt được dưới sự lãnh đạo của Đảng. Chúng sử dụng các phương tiện truyền thông đại chúng, đặc biệt là xuất bản báo chí ở nước ngoài, sản xuất băng, đĩa hình chuyển về trong nước; tài trợ cho một số cơ quan báo chí nước ngoài chuyên chống phá Việt Nam (như VOA tiếng việt, RFA, RFI, BBC việt ngữ…) để nói xấu Việt Nam; chúng đặc biệt sử dụng internet và truyền thông xã hội để chống phá; lợi dụng các sai sót trong quản lý để kích động biểu tình trái phép và xuyên tạc; chúng tổ chức cái gọi là “hội thảo” để xem xét lại các vấn đề liên quan đến lịch sử, tuy âm thầm và lâu dài nhưng tác hại thực sự ảnh hưởng rất ghê gớm. Đặc biệt hơn, chúng tấn công vào nội bộ, phủ nhận các thành tựu đã đạt được của cơ quan, đơn vị, kích động để tấn công vào quá khứ.

Nhận rõ rõ bản chất, âm mưu, thủ đoạn, nội dung và phương thức chống phá của các thế lực thù địch. Do vậy nhiệm vụ, giải pháp bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong các cấp hội cựu chiến  binh trong thời gian tới, đó là: Tập trung đổi mới để nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng vể Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát và tổ chức thực hiện kiểm tra, giám sát các tổ chức hội, hội viên, nhất là đối với đảng viên, người đứng đầu các cấp hội về chấp hành nghị quyết, chỉ thị lãnh đạo của Đảng, Điều lệ Hội Cựu chiến binh Việt Nam và kiên quyết xử lý kịp thời, nghiêm minh đối với sai phạm; siết chặt kỷ cương, kỷ luật. Các cấp hội, mọi cán bộ, hội viên, đảng viên phải chấp hành nghiêm kỷ luật phát ngôn; nghiêm cấm để lộ bí mật của Ðảng, Nhà nước, lan truyền những thông tin sai lệch hoặc phát tán những đơn thư nặc danh, mạo danh có nội dung xấu độc, xuyên tạc, vu khống, kích động. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý nội bộ, và sử dụng internet, các trang mạng xã hội đối với cán bộ, hội viên; góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới./.

Trịnh Lương Vượng, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện Cam Lâm.